Paginacija

OSNOVNE TEHNOLOGIJE MODIFICIRANJA POVRŠINSKIH SLOJEVA
OSNOVNE TEHNOLOGIJE MODIFICIRANJA POVRŠINSKIH SLOJEVA
Kristina Ružela
Tema ovog rada je „Osnovne tehnologije modificiranja površinskih slojeva“ iz kolegija Toplinska obrada. U nastavku rada obraditi će se procesi cementiranja, nitriranja i karbonitriranja. Cementiranje se definira kao obogaćivanje površinskog sloja ugljikom toplinsko-kemijskom obradom modificiranja površine. Primjenjuje se kod strojnih dijelova koji su izloženi površinskom trošenju i visokim dinamičkim naprezanjima što zahtjeva visoku tvrdoću na površini te visoku žilavost...
OSNOVNI DIJELOVI ŠTANCI I MOGUĆNOSTI PRIMJENE ON-LINE KONFIGURATORA ALATA
OSNOVNI DIJELOVI ŠTANCI I MOGUĆNOSTI PRIMJENE ON-LINE KONFIGURATORA ALATA
Ivan Turudić
Tema ovoga teorijskog završnog rada je uvid u osnovne i standardne dijelove štanci kao i njihova primjena, te mogućnost korištenja on-line konfiguratora alata. Na temelju dostupne literature obuhvaćena je većina operacija kod proces štancanja i napravljene su određene podjele štanci s obzirom na njihovu izvedbu, primjenu i dr. Kratko je opisana primjena osnovnih i standardnih dijelova štanci kao i od kojih su materijala načinjeni ti dijelovi s posebnim osvrtom na standardne...
OTPLINJAVANJE ALUMINIJSKIH LEGURA
OTPLINJAVANJE ALUMINIJSKIH LEGURA
Mihael Komar
U početku rada opisano je općenito o aluminiju i aluminijskim legurama, kako dobivamo aluminij, koja je njegova ruda i gdje se i za što najčešće upotrebljava. Nešto slično opisane su i legure aluminija, navedeni su neki od primjera aluminijskih legura i dani su dijagrami stanja aluminijskih legura te su objašnjena njihova svojstva. Nakon toga opisano je otapanje plinova u aluminijskim legurama i poroznosti koje se javljaju u materijalu zbog plinova, opisane su i mjere koje se...
OTVORENA SOFTVERSKA RJEŠENJA ERP SUSTAVA U MALIM I SREDNJIM PROIZVODNIM PODUZEĆIMA
OTVORENA SOFTVERSKA RJEŠENJA ERP SUSTAVA U MALIM I SREDNJIM PROIZVODNIM PODUZEĆIMA
Anton Knežević
Diplomski rad prikazuje istraživanje o stanju primjene otvorenih softverskih rješenja ERP sustava u malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj. Opisani su ERP sustavi općenito, trendovi primjene ERP sustava, softver otvorenog koda te ERP sustavi otvorenog koda. Ukratko su prikazani primjeri ERP sustava otvorenog koda i prikazan je proces istraživanja, rezultati istraživanja te je na kraju dan zaključak cijelog rada.
OVISNOST TVRDOĆE O KEMIJSKOM SASTAVU NELEGIRANIH ČELIKA
OVISNOST TVRDOĆE O KEMIJSKOM SASTAVU NELEGIRANIH ČELIKA
Krunoslav Sopta
Tema ovoga rada je Ovisnost tvrdoće o kemijskom sastavu nelegiranih čelika. U teorijskom dijelu rada objašnjeni su pojavni oblici ugljika u željeznim legurama. Dane su ovisnosti metastabilne i stabilne kristalizacije željeznih legura, te je objašnjeno na koji način ugljik utječe na tvrdoću, čvrstoću i istezanje. U nastavku rada ukratko su opisane osnove statičke metode ispitivanja tvrdoće. U eksperimentalnom dijelu rada Vickersovom metodom su izmjerene tvrdoće na tri...
OVISNOST TVRDOĆE O TRAJANJU POPUŠTANJA KOD POBOLJŠAVANJA ČELIKA C45
OVISNOST TVRDOĆE O TRAJANJU POPUŠTANJA KOD POBOLJŠAVANJA ČELIKA C45
Ivan Mandura
Tema ovog rada je ovisnost tvrdoće o trajanju popuštanja kod poboljšavanja čelika C45 te je objašnjen postupak poboljšavanja sa svim svojim fazama. U nastavku rada objašnjeni su stadiji popuštanja te ponašanje nelegiranih i legiranih čelika pri popuštanju. U eksperimentalnom dijelu rada ispitan je utjecaj trajanja popuštanja na tvrdoću uzorka izrađenog od čelika C45. Opisane su sve faze toplinske obrade, kao i pripreme uzorka za metalografiju i ispitivanje tvrdoće....
Obrada prekidnim rezom kod tokarenja
Obrada prekidnim rezom kod tokarenja
Ivica Pranjić
U ovom završnom radu opisan je proces tokarenje te nove tehnologije tokarenja. Nova tehnologija tokarenja koja je opisana u drugom poglavlju je obrada prekidnim rezom ili kraće MAM. MAM je tehnologija kod koje se predmet obrađuje u prekidima kako bi se izbjeglo nepotrebno nagomilavanje odvojenih čestica tijekom obrade, a time i izbjegle neželjene posljedice. U trećem poglavlju su opisane značajke alata, površine i odvojenih čestica. Uz MAM tehnologiju je opisana i MTP tehnologija u...
Obrada ravnih površina glodanjem koristeći okretne pločice
Obrada ravnih površina glodanjem koristeći okretne pločice
Matej Plivelić
U radu je analizirana obrada ravnih površina glodanjem koristeći okretne pločice. Posebna pozornost dana je držačima pločica za obradu glodanjem. Iste su uspoređene sa držačima rotirajućih (okretnih) pločica. Analizirani su načini stezanja pločica kao i sama njihova geometrija. Navedene su prednosti, nedostaci i primjena tih držača kako bi se moglo zaključiti koji su pogodniji za proizvodnju.
Određivanje livljivosti aluminijskih legura
Određivanje livljivosti aluminijskih legura
Matej Matijević
U uvodnom dijelu opisan je postupak dobivanja aluminija i stvaranje njegovih legura, koje nastaju legiranjem aluminija određenim elementima s ciljem postizanja povoljnijih mehaničkih svojstava. Opisane su tehnologije lijevanja te su prikazane i detaljno opisane tri vrste lijevanja koje su najzastupljenije kod lijevanja aluminija i aluminijskih legura. Detaljno je razrađeno tehnološko svojstvo livljivosti, o tome kako definirati livljivost, na što utjeĉe te koji tehnološki parametri...
PARAMETRI INJEKCIJSKOG PREŠANJA
PARAMETRI INJEKCIJSKOG PREŠANJA
Josip Pranjić
Tema ovoga diplomskog rada je opisati parametre injekcijskog prešanja. Teorijski dio obuhvaća opis polimernih materijala, injekcijskog prešanja te parametara injekcijskog prešanja. Proces injekcijskog prešanja i parametri injekcijskog prešanja su opisani detaljno. U eksperimentalnom dijelu je opisan polietilen (PE) i polipropilen (PP), te pokusom je obavljeno ispitivanje utjecaja parametara injekcijskog prešanja na masu otpreska i na savojna svojstva ta dva polimera.
PARAMETRI INJEKCIJSKOG PREŠANJA PLASTOMERA
PARAMETRI INJEKCIJSKOG PREŠANJA PLASTOMERA
Josip Kovačević
Tema diplomskog rada je opis parametara injekcijskog prešanja plastomera. Teorijski rad obuhvaća opis polimernih materijala, postupak injekcijskog prešanja te parametre injekcijskog prešanja, postupak i parametri injekcijskog prešanja plastomera detaljno su opisani. Eksperimentalni dio rada prikazuje utjecaj vremena djelovanja naknadnog tlaka na rasteznu čvrstoću i masu otpresaka od polistirena (PS) i polietilea (PS).
PEĆI ZA TALJENJE STAKLA
PEĆI ZA TALJENJE STAKLA
Nikolina Bošnjak
Diplomski rad obuhvaća opis tehnologije izrade stakla, postupak pripreme sirovine i proces proizvodnje stakla. Također, navedena su i opisana glavna fizičko-mehanička svojstva stakla. Ukratko je opisana povijest staklarastva u Hrvatskoj i u Požeško-slavonskoj županiji. Navedene su i ukratko opisane staklane koje su se nalazile na području Požeško-slavonske županije. Detaljnije je analizirana tehnologija izrade stakla firme Horn Glass. Opisano je pet glavnih dijelova tehnologije...

Paginacija