Paginacija

POSTUPAK IZRADE TRAČNIČKIH PROFILA VALJANJEM
POSTUPAK IZRADE TRAČNIČKIH PROFILA VALJANJEM
Aldin Omerović
U uvodnom dijelu rada opisani su postupci deformiranja materijala (valjanje), te općeniti pojmovi o tračnicama. Prikazan je povijesni razvoj tračničkih profila, navedene su neke od vrsta tračnica, zatim njihovi opisi, skice i tablice, prikazani su razni tipovi tračnica i njihove karakteristike, razna ispitivanja i kontrole tračnica. U radu se opisuje postupak dobivanja tračnica u postrojenjima za lijevanje. Zatim vrste valjaoničkih stanova koji se koriste za valjanje u valjaoničkim...
POSTUPAK ZAVARIVANJA KOLONE 393-C-002
POSTUPAK ZAVARIVANJA KOLONE 393-C-002
Božidar Kovačević
U diplomskom radu ukratko je opisano područje posuda pod tlakom. U prvom poglavlju se opisuje namjena i uvjeti eksploatacije odabranog reprezentanta-kolone 393-C-002 (temperatura, medij, naprezanje), gabaritne dimenzije i zahtjevi za kvalitetu zavarenih spojeva. U drugom poglavlju se opisuju osnovni materijali i strojarske tehnologije zastupljene u izradi odabranog reprezentanta (oblikovanje metala deformiranjem, obrada odvajanjem čestica, zavarivanje…), debljine osnovnog materijala i...
POSTUPAK ZAVARIVANJA ŽELJEZNIČKIH I TRAMVAJSKIH TRAČNICA
POSTUPAK ZAVARIVANJA ŽELJEZNIČKIH I TRAMVAJSKIH TRAČNICA
Pavle Milojević
U ovome završnome radu se analiziraju materijali za izradu željezničkih tračnica po mehaničkom i kemijskome svojstvu po novoj međunarodnoj željezničkoj UIC 860V normi. Tračnički čelici su analizirani u svrhu jednostavnijega razumijevanja zavarivanja željezničkih tračnica aluminotermijskim postupkom, ručno elektrolučnim postupkom i elektrootpornim zavarivanjem iskrenjem postupkom. Aluminotermijsko zavarivanje je detaljno objašnjeno pripremnom zavara, zavarivanjem i završnom...
POSTUPCI I METODE TRIBOLOŠKIH ISPITIVANJA
POSTUPCI I METODE TRIBOLOŠKIH ISPITIVANJA
Luka Pereglin
U ovom diplomskom radu prikazani su postupci i metode ispitivanja triboloških svojstava te utjecaj maziva na sprječavanje trošenja. Tijekom eksperimentalnog dijela testirano je ulje konoplje, kako bi se prikazao utjecaj ovog ulja na podmazivanje i trošenje materijala. Ispitivanje je provedeno na taber abrazeru model 503 metodom „valjčić po disku“ gdje je dio uzoraka ispitivan bez maziva, a dio s mazivom zbog usporedbe i prikazivanja rezultata. Tijekom svih ispitivanja svaki uzorak...
POSTUPCI IZRADE ČELIČNIH OPRUGA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
POSTUPCI IZRADE ČELIČNIH OPRUGA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Marin Šutalo
U završnom radu opisana je proizvodnja čeličnih opruga, od izbora zahtijevanog odnosno izabranog čelika za opruge, savijanje, priprema za toplinsku obradu, zaštita materijala bojanjem i lakiranjem od korozije te završno ispitivanje i kontrola. U dijelu rada definirani su opći konstrukcijski čelici za samu izradu opruga, tlačne opruge, strojevi za savijanje opruga, karakteristike opruga te širok spektar primjene u automobilskoj industriji. Za izradu čeličnih opruga izuzetno je...
POSTUPCI KALJENJA ČELIKA
POSTUPCI KALJENJA ČELIKA
Marin Pršlja
Tema ovoga rada je toplinska obrada čelika postupkom kaljenja. Na početku ovoga rada je ukratko objašnjen opći dijagram toplinske obrade te njegove faze. Dalje u radu detaljnije je opisan postupak kaljenja sa svim njegovim fazama, objašnjen je izbor parametara postupka kaljenja, dana su sredstva za hlađenje te objašnjeni načini hlađenja. Na kraju teorijskog dijela ukratko su objašnjeni pojmovi kaljivost, zakaljivost i prokaljivost te su spomenuti postupci kaljenja čelika i ukratko...
POSTUPCI KOVANJA KOLJENASTIH I BREGASTIH VRATILA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
POSTUPCI KOVANJA KOLJENASTIH I BREGASTIH VRATILA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Vlatko Kulić
U ovom radu prikazano je kovanje koljenastih i bregastih vratila od samog početka izrade do krajnjeg izratka. U uvodnom dijelu rada prikazani su sastavni dijelovi i moguće izvedbe koljenastih i bregastih vratila. Zatim je prikazan način kovanja, te alat na kojim se izrađuju vratila postupkom kovanja. Slijedi poglavlje vezano za specifičnosti koljenastih i bregastih vratila. Osim kovanja opisane su izradne tolerancije i naknadne obrade vratila.
POSTUPCI KOVANJA TITANSKIH LEGURA
POSTUPCI KOVANJA TITANSKIH LEGURA
Matej Ćurić
Kroz ovaj završni rad „Postupci kovanja titanskih legura“ prikazana je tehnologijom kovanja, svojstva i specifičnosti titanskih legura, njihovoj primjeni te potrebnim alatima i strojevima koji se koriste pri kovanju titanskih legura. U prvom dijelu je opisana sama tehnologija kovanja kao i podjela postupaka kovanja. U drugom poglavlju detaljnije je prikazano kovanje titana. Dana je kratka povijest titana i opis njegovog otkrića, kao i njegova fizikalna i kemijska svojstva te...
POSTUPCI MODIFICIRANJA POVRŠINA
POSTUPCI MODIFICIRANJA POVRŠINA
Iva Franić
U radu su obrađeni postupci modificiranja površina koji su podijeljeni u tri grupe: toplinska, termokemijska i mehanička modificiranja. Od postupaka modifikacija površina toplinskom obradom opisani su postupci površinskog kaljenja plamenikom, indukcijom, snopom elektrona i laserom. Navedeni su parametri i opisani postupci ovih obrada, te su navedene postizive dubine i tvrdoće površinskih slojeva. Termokemijski postupci modificiranja podijeljeni su na obradu difuzijom nemetalnih...
POSTUPCI OBLIKOVANJA LIMENIH PROIZVODA OD VISOKO-ČVRSTIH ČELIKA
POSTUPCI OBLIKOVANJA LIMENIH PROIZVODA OD VISOKO-ČVRSTIH ČELIKA
Matea Čuvalo
U ovom završnom radu napravljen je pregled razvoja naprednih visoko-čvrstih čelika kroz ostvarivanje zahtjevanih karakteristika dijelova automobilske karoserije u svrhu postizanja najviše razine sigurnosti putnika. Proučena su svojstva visoko-čvrstih čelika i postupci oblikovanja limenih proizvoda od visoko-čvrstih čelika na primjeru izrade automobilske karoserije. Istaknuta je važnost upotrebe odgovarajućeg čelika na odgovarajućem mjestu uz odgovarajuće postupke oblikovanja.
POSTUPCI PREVLAČENJA IZ PLINSKE FAZE
POSTUPCI PREVLAČENJA IZ PLINSKE FAZE
Robert Rajaković
U radu je obrađena tema postupci prevlačenja iz plinske faze u kojoj su obrađeni osnovni postupci toplinske obrade površinskih slojeva te posebno naglašeni postupci prevlačenja iz plinske faze. Opisan je postupak fizikalnog prevlačenja iz parne faze(PVD postupak), postupak kemijskog prevlačenja iz parne faze(CVD postupak), zatim postupak plazmom potpomognutog kemijskog prevlačenja iz parne faze (PVD postupak).Nakon pojašnjenja pojedinih postupaka, navedena su svojstva i primjeri...
POSTUPCI PREVLAČENJA POLIMERNIH MATERIJALA
POSTUPCI PREVLAČENJA POLIMERNIH MATERIJALA
Luka Maglica
Ovim diplomskim radom obuhvaćena je tehnologija postupaka prevlačenja polimernih materijala, te su iste i detaljno opisane kao bi se dobio odgovor zbog čega je prevlačenje polimernih materijala bitno.Provedenom analizom opisani su polimerni materijali i pojašnjene su specifične podjele polimera. Podjelom polimera željelo se ukazati na raznovrsnost polimera s obzirom na strukturu povezanih molekulskih jedinki.Uvidom u materijale polimernih prevlaka, prikazani su odnosi alternativnih...

Paginacija